fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

De onderstaande begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Aanbod: een eenzijdige rechtshandeling van Ecomhub OÜ tot het leveren van Diensten die bij aanvaarding daarvan tot een Overeenkomst leidt.
 2. Acceptatie: de goedkeuring van de Klant voor de eindoplevering van de Dienst(en).
 3. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals opgenomen in dit document.
 4. Dagen: iedere kalenderdag.
 5. Dienst of Diensten: de diensten die Ecomhub OÜ levert, (niet gelimiteerd tot) inhoudende het leveren van videoadvertenties, productomschrijvingen, klantendienst, one-product stores, meertalige lanceringen en consulting.
 6. Eindoplevering: het door Ecomhub OÜ ter Acceptatie aan de Klant aanbieden van (onderdelen van) de Dienst(en).
 7. Fatale Termijn: een nadrukkelijk als zodanig door Partijen overeengekomen termijn bij overschrijding waarvan de Partij ten aanzien van wie de termijn is gesteld terstond, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in verzuim geraakt.
 8. Formulier: het formulier wat de Klant na het bestellen van de Dienst(en) per mail ontvangt, waarin de Klant diens wensen en ideeën invult.
 9. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Ecomhub OÜ een Overeenkomst heeft gesloten ter uitvoering van de Dienst(en).
 10. Opdracht/Overeenkomst (van Opdracht): de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Ecomhub OÜ zich verplicht de nader overeen te komen Dienst(en) te leveren ten behoeve van de Klant.
 1. Oplevering: het door Ecomhub OÜ ter revisie aan de Klant aanbieden van (onderdelen van) de Dienst(en).
 2. Partij of Partijen: de Klant of Ecomhub OÜ of beide.
 3. Schriftelijk: tekst op een fysieke gegevensdrager zoals papier. Een e-mail kan tevens als schriftelijk worden aangemerkt, mits de identiteit van de Partij duidelijk is en de e-mail een elektronische handtekening bevat.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Ecomhub, onderdeel van Expandant OÜ

Ahtri 12, 10151 Tallinn, Estland

E-mailadres: info@ecomhub.nl

Registratienummer: 14943875

Btw-identificatienummer: BTW vrijgesteld middels de 0% EU tax law.

Website: www.ecomhub.nl

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ecomhub OÜ, op elke Dienst die Ecomhub OÜ levert en op iedere Opdracht die aan Ecomhub OÜ wordt verstrekt en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Klant. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ecomhub OÜ aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden zijn in te zien. Indien noodzakelijk zal Ecomhub OÜ deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden aan de Klant.
 5. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kunnen de Algemene Voorwaarden, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld.
 6. Indien Ecomhub OÜ van de Klant niet heeft gevorderd om deze Algemene Voorwaarden na te leven, neemt dit het recht van Ecomhub OÜ niet weg om dit alsnog te doen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 8. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is voorzien, dient deze situatie te worden beoordeeld in het licht van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien er onduidelijkheden bestaan over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen de bepalingen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Het Aanbod

 1. Het Aanbod bevat een vrijblijvende, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De omschrijving van de aangeboden Diensten is voldoende gedetailleerd zodat voor de Klant een goede beoordeling van het Aanbod mogelijk is.
 2. Ecomhub OÜ behoudt zich het recht voor om een Aanbod te wijzigen of in te trekken. De wijziging of intrekking is vormvrij.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Ecomhub OÜ niet.
 4. Indien blijkt dat door de Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Ecomhub OÜ het recht de prijzen hierop aan te passen.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een Aanbod heeft aanvaard door ofwel een schriftelijke bevestiging aan Ecomhub OÜ te zenden via info@ecomhub.nl of het plaatsen van een bestelling op de website www.ecomhub.nl
 2. Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Ecomhub OÜ een elektronische bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding voordat de Overeenkomst tot stand komt.
 3. Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten vanaf het moment dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt. De uitvoering van de Overeenkomst vangt aan nadat de Klant het Formulier heeft ingevuld.
 4. Indien de Overeenkomst namens meerdere Klanten is aangegaan, zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 5. De Overeenkomst mag slechts met wederzijds goedvinden worden gewijzigd.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De uitvoering van de Overeenkomst vangt aan nadat de Klant het Formulier heeft ingevuld dat hij of zij na aanschaf van de gewenste Dienst(en) per mail ontvangt.
 2. De Klant dient het Formulier tijdig in te vullen, zodat Ecomhub OÜ tijdig kan beginnen aan het uitvoeren van de Opdracht.
 3. De Klant mag het Formulier niet vaker in vullen dan het aantal door hem bestelde Diensten. De Klant mag de link naar het Formulier niet delen met derden.
 4. Wanneer de Klant het Formulier onterecht meerdere keren invult, het Formulier met een derde deelt of door een derde in laat vullen, is het niet mogelijk om de aankoop terug te draaien. De Klant zal in dit geval per email contact op moeten nemen met info@ecomhub.nl om eventueel een oplossing te vinden.
 5. Ecomhub OÜ spant zich in om de Opdracht met de grootste zorgvuldigheid en kwaliteit uit te voeren.
 6. Ecomhub OÜ biedt tijdens het uitvoeren van de Opdracht in bepaalde gevallen een (aantal) revisie(s) aan. Het aantal revisies staat per Dienst in de productomschrijving aangegeven en hiervan kan slechts met wederzijds goedvinden worden afgeweken.
 7. Bij een revisie dient de Klant te controleren of de Dienst voldoet aan diens verwachtingen. Wanneer dat niet het geval is, dient de Klant de door hem of haar gewenste wijzigingen of eventuele opmerkingen binnen 24 uur door te geven door het revisieformulier in te vullen. Het revisieformulier dient voldoende gedetailleerd te worden ingevuld en een volledige en nauwkeurige omschrijving te bevatten van de gewenste aanpassingen en/of opmerkingen zodat Ecomhub OÜ de gewenste aanpassingen en/of opmerkingen op de juiste wijze kan verwerken.
 8. Indien de Klant het revisieformulier niet binnen de aangegeven termijn heeft ingevuld, is Ecomhub OÜ niet verplichting om het formulier in behandeling te nemen en kan Ecomhub OÜ direct overgaan tot Eindoplevering.
 9. Ecomhub OÜ is niet verplicht om, wanneer het aantal revisies is verbruikt, eventuele aanwijzingen van de Klant op te volgen ter aanpassing of wijziging van de Dienst. Wanneer Ecomhub OÜ besluit om aanvullende aanwijzingen van de Klant op te volgen die afwijken van wat reeds is overeengekomen in eerdere revisies, behoudt zij het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 10. Ecomhub OÜ is bevoegd om ter uitvoering van een Opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Ecomhub OÜ een derde inschakelt, zal zij hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 11. Ecomhub OÜ behoudt zich het recht voor om de door haar gebruikte systemen, websites en diensten (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen om deze systemen te onderhouden, verbeteren of aan te passen.

Artikel 7. De (Eind)Oplevering van de Dienst(en)

 1. De Oplevering van de bestelde Dienst(en) ten behoeve van de revisie(s) en de Eindoplevering van de bestelde Dienst(en) ter Goedkeuring door de Klant vindt per mail plaats. Voor de Eindoplevering van een Logo of Store is een Goedkeuring van de Klant nodig, dit geschiedt per mail.
 2. Ecomhub OÜ spant zich in om de Eindoplevering te laten plaatsvinden binnen de op de website aangegeven termijn. De op de website aangegeven termijn is echter geen Fatale Termijn en afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de eindoplevering later plaatsvinden.
 3. Wanneer de Eindoplevering van de bestelde Dienst 7 dagen na het verlopen van de afgesproken termijn nog niet heeft plaatsgevonden, kan de Klant Ecomhub OÜ in gebreke stellen en haar een redelijke termijn voor nakoming stellen.
 4. Wanneer Ecomhub OÜ niet binnen de in lid 3 benoemde redelijke termijn tot eindoplevering overgaat, is Ecomhub OÜ in verzuim, maar niet als de vertraging van de Eindoplevering niet aan Ecomhub OÜ toe te rekenen is, of oplevering blijvend onmogelijk is.
 5. Ecomhub OÜ is niet in verzuim indien het niet nakomen van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen veroorzaakt wordt doordat de Klant de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of niet voldoet aan de van hem of haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle aangeboden prijzen van Ecomhub OÜ, bijvoorbeeld op websites, in berichten op sociale mediakanalen, in folders of in andere berichtgeving, zijn in euro’s en onder voorbehoud van (spel)fouten. Het is aan Ecomhub OÜ om te concluderen wanneer er sprake is van een dergelijke fout. Voor de gevolgen van een fout in de aangegeven prijs is Ecomhub OÜ niet aansprakelijk.
 2. Alle door Ecomhub OÜ in rekening te brengen bedragen zijn in worden verhoogd met de toepasselijke omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege verplichte belastingen of heffingen.
 3. Ecomhub OÜ heeft te allen tijde het recht om de prijzen te verhogen en een actieprijs in te trekken.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling van de door de Klant bestelde Dienst(en) geschiedt op het moment van aanschaf van de betreffende Dienst(en). Ecomhub OÜ vangt slechts aan met de uitvoering van de dienstverlening, indien het verschuldigde bedrag is betaald.
 2. In gebrek van tijdige betaling is Ecomhub OÜ zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de Klant in rekening te brengen vanaf de eerste verzuimdag van betaling tot aan de dag van de voldoening van de geldsom. Tevens heeft Ecomhub OÜ het recht om conform artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek buitengerechtelijke incasso diensten in te schakelen en het door de Klant verschuldigde bedrag te vermeerderen volgens de berekeningen uit artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Overige in redelijkheid gemaakte kosten, de gerechtelijke kosten en kosten gemaakt ter uitvoering van een gerechtelijk vonnis ter verhaal van het door de Klant verschuldigde bedrag, komen tevens voor rekening van de Klant.
 3. Wanneer de Klant in surseance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd, worden de kosten die verschuldigd zijn voor de door Ecomhub OÜ geleverde Dienst(en) direct opeisbaar.
 4. Ecomhub OÜ mag altijd haar dienstverlening opschorten of beëindigen, indien de Klant een factuur niet (tijdig) betaalt. Ecomhub OÜ is niet aansprakelijk voor schade van de Klant of schade van derden die voortvloeit uit een dergelijke opschorting of beëindiging van de dienstverlening.

Artikel 10. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant is verplicht om de juiste en correcte (verzochte) informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken aan Ecomhub OÜ. Wanneer de Klant deze verplichting niet nakomt en Ecomhub OÜ hierdoor niet over kan gaan tot een goede dienstverlening, is Ecomhub OÜ hiervoor niet aansprakelijk en komen de gevolgen hiervan voor risico en rekening van de Klant.
 2. Ecomhub OÜ is niet verplicht om de juistheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de door de Klant aangeleverde informatie, gegevens of bescheiden te controleren en is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de verstrekking van foute en/of onvolledige informatie.
 3. Wanneer Ecomhub OÜ om aanvullende informatie vraagt en de Klant deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft Ecomhub OÜ het recht om haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder hiervoor aansprakelijk te zijn.

Artikel 11. Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Ecomhub OÜ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, niet uitputtend: gevolgschade, bedrijfsschade in welke vorm dan ook, reputatieschade, naamsschade, winstderving, verliezen, belastingschade, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, gemiste besparingen, renteschade of immateriële schade) die voortvloeit uit of samenhangt met de uitvoering van de Opdracht.
 2. Ecomhub OÜ is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gehele of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van haar dienstverlening.
 3. Bij het inschakelen van derden is Ecomhub OÜ tegenover de Klant niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde of schade veroorzaakt door deze derde. Ecomhub OÜ heeft bovendien de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. Wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Ecomhub OÜ, dient de Klant Ecomhub OÜ binnen 14 dagen na de ontdekking van de tekortkoming schriftelijk in gebreke te stellen. De Klant dient de tekortkoming in deze schriftelijke ingebrekestelling voldoende duidelijk, gedetailleerd en nauwkeurig te omschrijven, zodat Ecomhub OÜ de mogelijkheid heeft daar passend op te reageren. Ecomhub OÜ is slecht gehouden tot het betalen van een schadevergoeding, indien de Klant Ecomhub OÜ binnen de aangegeven termijn in gebreke heeft gesteld en Ecomhub OÜ deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld.
 5. In het geval dat Ecomhub OÜ aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid en het bedrag van eventuele schadevergoeding beperkt tot het totale bedrag dat Ecomhub OÜ aan de Klant heeft gefactureerd (en geïnd) in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 6. De Klant vrijwaart Ecomhub OÜ en alle aan Ecomhub OÜ verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand.

Artikel 12. Overmacht

 1. Wanneer er sprake is van een overmachtssituatie waardoor Ecomhub OÜ haar Diensten niet of niet volledig kan leveren, is zij daarvoor niet aansprakelijk.
 2. Onder overmacht wordt onder andere (niet uitputtend) verstaan: (a) stroomstoringen, (b) storing of gebrekkigheid van de programmatuur in de communicatiediensten van derden, (c) storingen, extern onderhoud of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, (d) netwerkaanval, SYN flood, DoS of DDoS- attacks, (e) binnenlandse onrust, (f) mobilisatie, (g) oorlog, (h) staking, (i) uitsluiting, (j) bedrijfsstoornissen, (k) brand, (l) overstroming, (m) buitengewone weersomstandigheden (n) pandemie/het uitbreken van een virus.
 3. Ecomhub OÜ zal zich inspannen om bij het niet beschikbaar zijn van de door haar geleverde Diensten, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking van de dienstlevering.
 4. In geval van overmacht hebben beide Partijen 1 maand na aanschaf van een Dienst het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Eventuele kosten die gemoeid zijn met deze ontbinding en verliezen die hieruit voortvloeien, komen voor risico en rekening van de Klant.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij schriftelijk of mondeling in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De vertrouwelijkheid van de informatie vloeit voort uit de Overeenkomst en de vertrouwelijkheid van informatie moet eveneens worden aangenomen, wanneer de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt kan worden.
 2. De geheimhoudingsplicht ziet niet op informatie die openbaar of algemeen bekend is of op informatie die Ecomhub OÜ buiten de Overeenkomst om heeft verkregen.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van 4 jaar na afloop daarvan.
 4. Bij schending van de plichten uit dit artikel door de Klant, leidt dit tot een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per inbreukmakende handeling die betaald dient te worden aan Ecomhub OÜ. Dit onverminderd het recht van Ecomhub OÜ om een inbreuk te doen beëindigen via een gerechtelijke procedure.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele-eigendomsrechten en auteursrechten van Ecomhub OÜ, die onder andere liggen op (niet uitputtend) alle in het kader van de levering van de Dienst(en) van Ecomhub OÜ ontworpen of ter beschikking gestelde teksten, documenten, offertes, afbeeldingen, alle overige materialen en ontwerpen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ecomhub OÜ, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit is het geval bij de Eindoplevering van een dienst. In deze gevallen gaat het intellectuele eigendomsrecht over naar de Klant, wanneer de verschuldigde bedragen zijn voldaan.
 2. Ieder gebruik buiten de strekking van de Overeenkomst en iedere verveelvoudiging, openbaarmaking of wijziging zonder voorafgaande toestemming van Ecomhub OÜ van de materialen uit lid 1, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht respectievelijk een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Ecomhub OÜ. Een dergelijke schending leidt tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per inbreukmakende handeling die betaald dient te worden aan Ecomhub OÜ. Dit onverminderd het recht van Ecomhub OÜ om haar schade vergoed te krijgen en een inbreuk te doen beëindigen via een gerechtelijke procedure.

Artikel 15. Privacy 

 1. Indien Ecomhub OÜ persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van Ecomhub OÜ. De privacyverklaring maakt deel uit van de Overeenkomst en is te raadplegen op www.ecomhub.nl/privacyverklaring
 2. De Klant stemt ermee in dat Ecomhub OÜ bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor de opslag van gegevens. Ecomhub OÜ is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

Artikel 16. Klachten en opmerkingen

 1. Wanneer de Klant niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst of de Eindoplevering van de Dienst door Ecomhub OÜ, kan de Klant binnen 10 dagen na oplevering een Schriftelijke klacht indienen.
 2. Ecomhub OÜ streeft ernaar om deze klacht binnen 14 dagen van een antwoord te voorzien.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
 4. Partijen spannen zich in om samen tot een redelijke oplossing te komen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen de Klant en Ecomhub OÜ wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Klant en Ecomhub OÜ voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
 2. Alle geschillen zoals bedoeld in lid 1, worden in eerste instantie exclusief beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Tallinn in Estland, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Artikel 18. Wijzigingen

Ecomhub OÜ is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de Klant bericht.